Aanleg

Op deze pagina vindt u alle informatie over de aanleg van een groendak. Een groendak bestaat uit enkele lagen. In de meeste gevallen gaat het om een laag beplanting, een bodem en een drainagelaag. Samen vormt dit het groendaksysteem. Het systeem wordt boven op de bestaande dakbedekking geïnstalleerd. Omdat geen dak hetzelfde is, verschilt de opbouw van een groendak per dak. Enkele voor het systeem bepalende zaken zijn: ligging van het dak (ten opzichte van de omgeving i.v.m. schaduw en zonuren), draagkracht van het dak en bereikbaarheid van dak-elementen (zoals de regenwaterafvoer, een schoorsteen of lichtkoepels). In ons ontwerp houden we hier rekening mee zodat de juiste hoeveelheid bodem is bepaald en daarmee mogelijkheden voor beplanting.

Beplanting

De bovenste laag van een groendak bestaat uit een beplanting. Afhankelijk van de ligging en draagkracht van het dak kan er verschillende beplanting worden aangelegd. Bij de aanleg van groene daken wordt veelal gekozen voor een vetkruid ook wel sedum genoemd. Dit omdat deze beplanting vaak zonder een constructieve aanpassing van het dak kan worden aangebracht. Sedum komt van nature ook al voor op de Nederlandse daken (bijv. Muurpeper, Sedum Acre of Zacht Vetkruid, Sedum Sexangulare). Het zijn planten die zeer goed tegen perioden van droogte kunnen. Daarbij is het een echte pioniersplant; het gedijt goed op voedselarme en steenachtige plaatsen.

Sedum planten

Het aanplanten van het groendak doen we in een losse bodem. De kleine sedum- stekken verspreiden zich geleidelijk in de maanden na aanplant over de aangebrachte bodem. Het verschil met groene daken die worden aangelegd doormiddel van matten of cassettes zal vooral op langere termijn merkbaar zijn. Door de bodem direct in te planten wordt de aanvoer van organisch materiaal op het dak zoveel mogelijk vermeden. Voor de sedumplanten betekent dit een schonere start. De bodem is specifiek voor de sedumplanten geschikt. Voor veel onkruidsoorten een minder geschikt materiaal om op te groeien. Dat betekent vooral na verloop van tijd minder onderhoud en vooral een mooi gevarieerd groendak. Zo kan er gerichter worden beplant op kleur of op bloei. Bent u benieuwd welke sedumplanten er kunnen worden geplant? Kijk voor meer informatie in onze plantenlijst.

Bodem

Eigenlijk de belangrijkste laag van het groen dak. De bodem is een lichtgewicht materiaal van voornamelijk vulkanisch gesteente. Het bevat vrij weinig organisch materiaal en nutriënten. Sedumplanten zijn echte pioniersplanten en groeien het liefst op droge en arme grond. Het is zaak om de bodem zo goed mogelijk vrij te houden van organisch materiaal. Organisch materiaal kan goed vocht vasthouden en dat is voor veel planten noodzakelijk voor ontkieming van zaden en verdere groei. Op een groen sedumdak willen we vooral dat het sedum gaat groeien. Door het vrij te houden van organisch materiaal zorgen we ervoor dat onderhoud tot een minimum wordt beperkt. Te weinig bodem betekent echter dat ook de sedumbeplanting last kan krijgen van verdroging.

Sedumbeplanting neemt gedurende dag en nacht haar vocht op uit de bodem. Door een slim proces waarbij de sedumplant 's nachts via de huidmondjes in de bladeren koolstofdioxine (CO2) opneemt kan er appelzuur worden aangemaakt. Overdag blijven de huidmondjes gesloten en vindt de fotosynthese plaats waarbij het appelzuur en water wordt omgezet in glucose en zuurstof. Hierdoor is de sedumplant in vergelijking met andere planten beter in staat om drogere perioden te doorstaan. Wanneer er te weinig bodem is aangebracht is het sedum minder goed instaat water op te slaan om bij de fotosynthese te gebruiken.

In de aanleg van een groendak is de bodem bepalend voor welke beplanting kan plaats vinden. Daarbij moet zeker gelet worden op de draagkracht van een dak. Het gewicht van het groendak wordt in grote mate bepaald door de opbouw van de bodem. Per cm bodem wordt per m² 12 tot 14 kg aan gewicht geschat. Veel sedumplanten hebben ongeveer 6 tot 8 cm aan bodem nodig. Dat betekent dat een dak al gauw zo'n 70 kg per m² aan belasting extra moet kunnen dragen. Gelukkig is dit voor de meeste daken geen probleem. Het zal duidelijk zijn dat bij de aanleg van een groendak goed gekeken moet worden naar de draagkracht van het dak.

Drainage

De onderste laag van het groendaksysteem is een drainagelaag. Deze laag zorgt ervoor dat het water ook met een groendak de mogelijkheid behoudt om van het dak af te stromen. Zo wordt er voorkomen dat het groendak wanneer het nat is niet te veel aan gewicht toeneemt. Bij de drainagelaag kan er voor een systeem worden gekozen dat een deel van het water wel vasthoudt. Zo blijft het beschikbaar voor de beplanting en komt er minder regenwater direct in het riool. Voor de sedumbeplanting is het ook van belang dat het substraat een goede drainage heeft. De sedumplant is zeer geschikt voor omstandigheden met weinig beschikbaar water. Wanneer er te veel water in het substraat blijft hangen treedt er al gauw rot op. Vooral wanneer er snel natte perioden op droge perioden volgen zal de groei van het sedum worden belemmerd.

Geïnteresseerd?

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een groendak? Neem contact met ons op voor meer informatie