Aanleg

Op deze pagina vindt u alle informatie over de aanleg van een groendak. Een groendak bestaat uit enkele lagen. In de meeste gevallen gaat het om een laag beplanting, een bodem en een drainagelaag. Samen vormt dit het groendaksysteem. Het systeem wordt boven op de bestaande dakbedekking geïnstalleerd. Omdat geen dak hetzelfde is, verschilt de opbouw van een groendak per dak. Enkele voor het systeem bepalende zaken zijn: ligging van het dak (ten opzichte van de omgeving i.v.m. schaduw en zonuren), draagkracht van het dak en bereikbaarheid van dak-elementen (zoals de regenwaterafvoer, een schoorsteen of lichtkoepels). In ons ontwerp houden we hier rekening mee zodat de juiste hoeveelheid bodem is bepaald en daarmee mogelijkheden voor beplanting.

Beplanting

De bovenste laag van een groendak bestaat uit een beplanting. Afhankelijk van de ligging en draagkracht van het dak kan er verschillende beplanting worden aangelegd. Bij de aanleg van groene daken wordt veelal gekozen voor een vetkruid ook wel sedum genoemd. Dit omdat deze beplanting vaak zonder een constructieve aanpassing van het dak kan worden aangebracht. Sedum komt van nature ook al voor op de Nederlandse daken (bijv. Sierlijk Vetkruid, Sedum Forsterianum). Het zijn planten die zeer goed tegen perioden van droogte kunnen. Daarbij is het een echte pioniersplant; het gedijt goed op voedselarme en steenachtige plaatsen.

Sedum matten

Een gangbare manier van aanleg van sedum beplanting is door middel van sedummatten. Deze matten bevatten 4 tot 8 verschillende soorten sedumplanten waarvan er na enkele jaren vaak ongeveer 2 soorten overblijven. Het grote voordeel van het aanplanten met behulp van matten is een direct en strak resultaat. De matten worden naadloos geïnstalleerd boven het groeisubstraat waardoor er gelijk een beplant dak is aangelegd. Er zijn verschillende soorten matten verkrijgbaar o.a. op basis van kokosmaterialen en op basis van kunststof (soms gerecycled). Het basismateriaal wordt 'verweven' met organisch materiaal waarop de sedum wordt opgekweekt. De matten hebben als nadeel dat er na verloop van tijd krimpnaden kunnen ontstaan door krimp van de gebruikte basismaterialen. Door de opkweek en door het aanwezige organisch materiaal kan de sedum beplanting al op enkele centimeters substraat (3 tot 5 cm) worden aangebracht.

Sedum planten

Naast de aanleg van het sedum door middel van matten kan er ook worden gekozen voor beplanting door middel van afzonderlijke sedumplanten. Dit zijn kleine opgekweekte sedum- stekken die zich geleidelijk in de maanden na de beplanting verspreiden over het groeisubstraat. Het verschil in aanleg tussen matten en pluggen zal vooral op langere termijn merkbaar zijn. Door de bodem direct in te planten wordt de aanvoer van organisch materiaal op het dak zoveel mogelijk vermeden. Voor de sedumplanten betekent dit een schonere start. Het groeisubstraat is specifiek voor de sedumplanten samengesteld. Voor veel onkruidsoorten een minder geschikt materiaal om op te groeien. Dat betekent vooral na verloop van tijd minder onderhoud en geen kans op krimpnaden in de begroeiing. Bovendien kan er gerichter worden beplant op kleur. Bent u benieuwd welke sedumplanten er kunnen worden geplant? Kijk voor meer informatie in onze   plantenlijst. Sedumpluggen worden in een substraat van circa 5 to 8 cm gepland.

Bodem

Eigenlijk de belangrijkste laag van het groen dak. De bodem is een lichtgewicht materiaal van voornamelijk vulkanisch gesteente. Het bevat vrij weinig organisch materiaal en nutriënten. Sedumplanten zijn echte pioniersplanten en groeien het liefst op droge arme grond. Het is zaak om de bodem zo goed mogelijk vrij te houden van organisch materiaal. Organisch materiaal kan goed vocht vasthouden en dat is voor veel planten noodzakelijk voor ontkieming van zaden en verdere groei. Op een groen sedumdak willen we vooral dat het sedum gaat groeien. Door het vrij te houden van organisch materiaal zorgen we ervoor dat onderhoud tot een minimum wordt beperkt. Te weinig bodem betekent echter dat ook de sedumbeplanting last kan krijgen van verdroging. Sedumbeplanting neemt gedurende dag en nacht haar vocht op uit de bodem. Door een slim proces waarbij de sedumplant 's nachts via de huidmondjes in de bladeren koolstofdioxine (CO2) opneemt kan er appelzuur worden aangemaakt. Overdag blijven de huidmondjes gesloten en vindt de fotosynthese plaats waarbij het appelzuur en water wordt omgezet in glucose en zuurstof. Hierdoor is de sedumplant in vergelijking met andere planten beter in staat om drogere perioden te doorstaan. Wanneer er te weinig bodem is aangebracht is het sedum minder goed instaat water op te slaan om bij de fotosynthese te gebruiken.

In de aanleg van een groendak is de bodem bepalend voor welke beplanting kan plaats vinden. Daarbij moet zeker gelet worden op de draagkracht van een dak. Het gewicht van het groendak wordt in grote mate bepaald door de opbouw van de bodem. Per cm bodem wordt per m² 12 tot 14 kg aan gewicht geschat. Veel sedumplanten hebben ongeveer 4 tot 5 cm aan bodem nodig. Dat betekent dat een dak al gauw zo'n 60 kg per m² aan continue belasting moet kunnen dragen. Gelukkig is dit voor de meeste daken geen probleem. Het zal duidelijk zijn dat bij de aanleg van een groendak goed gekeken moet worden naar de draagkracht van het dak.

Drainage

De onderste laag van het groendaksysteem is een drainagelaag. Deze laag zorgt ervoor dat het water ook met een groendak de mogelijkheid behoudt om van het dak af te stromen. Zo wordt er voorkomen dat het groendak wanneer het nat is niet te veel aan gewicht toeneemt. Bij de drainagelaag kan er voor een systeem worden gekozen dat een deel van het water wel vasthoudt. Zo blijft het beschikbaar voor de beplanting en komt er minder regenwater direct in het riool. Voor de sedumbeplanting is het ook van belang dat het substraat een goede drainage heeft. De sedumplant is zeer geschikt voor omstandigheden met weinig beschikbaar water. Wanneer er te veel water in het substraat blijft hangen treedt er al gauw rot op. Vooral wanneer er snel natte perioden op droge perioden volgen zal de groei van het sedum worden belemmerd.

Geïnteresseerd?

Wilt u graag weten wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg van een groendak? Neem contact met ons op voor meer informatie